Sissejuhatus tootmispraktikasse

Praktikaaruande maht on 10-15 lehekülge arvutikirjas ja see peab olema vormistatud vastavalt kehtivatele üliõpilaste kirjalike tööde vormistamisnõuetele. Aruanne ja erialapraktika päevik tuleb esitada ülikoolipoolsele praktikajuhendajale hiljemalt 30. septembriks.

NB! Konfidentsiaalse info avaldamine praktika aruandes on lubatud ainult kirjalikul kokkuleppel ettevõttega.

1. Tööstuse üldiseloomustus

·       Lühike ülevaade tööstuse ajaloost, hetkeolukorrast, arenguperspektiividest. Tooraine laekumine varumispiirkonnad. Ettevõtte põhilised tootmistsehhid. Toodangu nomenklatuur ja tootmismahud.

2. Andmed tsehhi kohta, kus üliõpilane töötas põhilise osa praktika ajast

·       Nõuded toorainele. Toodete tehnoloogia. Põhitoodete tehnoloogilised skeemid. Nõuded valmistoodangule. Valmistoodangu tegelik kvaliteet.

·       Tooraine, tehnoloogilise protsessi ja valmistoodangu tehnokeemiline ja mikrobioloogiline kontroll.

·       Tehnoloogilised seadmed. Nende tehnilised andmed: mark, firma, võimsus, tootlikkus, maht, jne. Seadmete tööpõhimõte.  

·       Ettevõtte tootmisruumide paigutus ja viimistlus/olukord hügieeninõuetest lähtuvalt. Olmeruumide korraldus. Ettevõtte töötajate kaitseriietus.

·       Jäätmete ja tootmisjääkide käitlemine ettevõttes. Kahjurite tõrje korraldus.

3. Üliõpilase poolt tehtud töö kirjeldus (päeviku vormis) tööpäeva(de) üksikasjalik kirjeldus(ed), nimetatud töölõigus/lõikudes töötamise kuupäevad.

4. Üliõpilase/praktikandi arvamus praktikast 

Voog. Tee ise koduleht!