Sissejuhatus tootmispraktikasse

Praktika toimub suvekuudel pärast esimese õppeaasta teoreetilise õppetöö läbimist. Nõutav kestus on vähemalt 4 nädalat (20 tööpäeva).  Praktika peab olema sooritatud õppekavas ettenähtud ajaks.

Bakalaureuseõppe üliõpilased töötavad tootmispraktika ajal liht- või abitöölisena. Praktika käigus omandab üliõpilane töökogemusi ja oskusi iseseisvaks ametialaseks tööks. Lisaks konkreetsete tööülesannete täitmisele tutvuvad praktikandid ettevõtte tegevuse erinevate külgedega ja saavad üldise ülevaate kogu ettevõtte toimemehhanismidest. Praktika käigus omandatud esmane töökogemus paneb aluse praktilistele oskustele, mida üliõpilased oma edasistes õpingutes rakendavad ja täiendavad.

 

Praktikale minnes veendub üliõpilane, et tal on kaasas:

  • Õppepraktika leping – (ÕPPEPRAKTIKA LEPING.pdf) koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb Eesti Maaülikoolile, teine ettevõttele ja kolmas praktikandile. Lepingud allkirjastab ülikoolipoolselt juhendaja;
  • Tootmispraktika päevik – (Tootmispraktika päevik.pdf) praktika käigus peavad üliõpilased täitma praktikapäevikut, kuhu märgitakse üles kõik tööd ja tegevused, milles praktikant on osalenud. Kohapealne juhendaja peab kinnitama päevikusse kantud info õigsust oma allkirjaga;
  • Infoleht ettevõttepoolsele juhendajale ABIKS PRAKTIKAJUHENDAJALE.pdf
  • Liha- ja piimatehnoloogia üliõpilasel on nõutav tervisetõend, mille väljastab perearst.

Praktika hindamise aluseks on:

  • Praktika jooksul täidetud „Tootmispraktika päevik”
  • Üliõpilase poolt koostatud praktikaaruanne
  • Praktika kohta ja praktikat iseloomustav ettekanne (5 min), mille esitlus toimub sügissemestril.
Voog. Tee ise koduleht!